همراه سلامت و درمان کشور
Your Advanced Healthcare Partner
تهران، خیابان آرژانتین
بلوار الوند، خ35، پلاک8
No8 , 35th St. , Alvand Blv.
Argentina St. , Tehran
واحد فروش :
88651948-9 021
Sales Deptartment :
88651948-9 021
شنبه - چهارشنبه : 8:30 - 16:30
پنجشنبه : 8:30 - 12:30
Saturday - Wednesday : 8:30 - 16:30
Thursday : 8:30 - 12:30
24 تیر 1399 توسط مدیر سایت

نصب دومین دستگاه توموتراپی – بیمارستان سیدالشهدا اصفهان

داروی توانبخشی یکی از بهترین اسرار در مراقبت های بهداشتی است. گرچه این تخصص به اندازه جنگ داخلی آمریکا قدیمی است

15 اسفند 1398 توسط مدیر سایت

نصب اولین دستگاه فوق پیشرفته توموتراپی – بیمارستان پارس

داروی توانبخشی یکی از بهترین اسرار در مراقبت های بهداشتی است. گرچه این تخصص به اندازه جنگ داخلی آمریکا قدیمی است

4 اردیبهشت 1398 توسط مدیر سایت

کنگره انجمن رادیوتراپی آنکولوژی اروپا ESTRO38

داروی توانبخشی یکی از بهترین اسرار در مراقبت های بهداشتی است. گرچه این تخصص به اندازه جنگ داخلی آمریکا قدیمی است

2 اسفند 1397 توسط مدیر سایت

کنگره تخصصی سالیانه قلب شهید رجایی

داروی توانبخشی یکی از بهترین اسرار در مراقبت های بهداشتی است. گرچه این تخصص به اندازه جنگ داخلی آمریکا قدیمی است