همراه سلامت و درمان کشور
Your Advanced Healthcare Partner
تهران، خیابان آرژانتین
بلوار الوند، خ35، پلاک8
No8 , 35th St. , Alvand Blv.
Argentina St. , Tehran
واحد فروش :
88651948-9 021
Sales Deptartment :
88651948-9 021
شنبه - چهارشنبه : 8:30 - 16:30
پنجشنبه : 8:30 - 12:30
Saturday - Wednesday : 8:30 - 16:30
Thursday : 8:30 - 12:30

VITROS® 3600 Immunodiagnostic System

منوی تست دستگاه:

  • Anemia
  • Cardiology
  • Infectious Disease*
  • Nutritional Assessment
  • Oncology
  • Prenatal
  • Reproductive
  • Skeletal/Bone
  • Thyroid/Metabolic

تکنولوژی VITROS Microwell Technology

کمپانی Ortho Clinical Diagnostics با ابداع و ثبت این تکنولوژی منحصربفرد در دستگاه VITROS ECiQ و به کمک یک فرایند خاص Coating، ظرفیت های اتصال Ag-Ab را به حداکثر رسانده و تکنولوژی کمی لومینسانس پیشرفته آن امکان اندازه گیری رنج غلظتی وسیعی از آنالیت ها را فراهم می سازد. بدین ترتیب از تکرار و رقیق سازی بیهوده نمونه ها به شکل قابل توجهی اجتناب می گردد.

تکنولوژی  VITROS® MicroSensor Technology

کاهش زمان، نیروی کار، و ارور های ناشی از کمبود میزان کیت و مصرفی ها

تکنولوژی VITROS Intellicheck Technology

کمپانی  Ortho Clinical Diagnosticبا ابداع این تکنولوژی تمام فرآیند آزمایش را به کمک میکروسنسورها نظارت نموده، تائید کرده و در نهایت ثبت می نماید. بدین ترتیب امکان ردیابی و علت یابی هر نوع خطای احتمالی را فراهم می آورد.